Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Văn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
 DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Quyết định

1

Nguyễn Hữu Bảy

Thôn Văn Châu

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

2

Phan Thị Linh

Thôn Văn Thắng

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

3

Nguyễn Thị Hồng

xã Đông Nam

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

4

Nguyễn Thị Nhung

Thôn Văn Trung

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

5

Thiều Văn Bộ

Thôn Văn Bắc

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

6

Vũ Hùng Tuấn

Công an xã

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của chủ tịch UBND xã Đông Văn

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)

Trình độ chuyên môn
(nếu có)

Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

1

Thiều Văn Dũng

1964

Nam

Kinh

Văn Trung

 

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

2

Trần Đăng Bằng

1964

Nam

Kinh

Văn Trung

 

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

3

Hạ Duy Ân

1950

Nam

Kinh

Văn Trung

 

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

4

Cam Xuân Thùy

1994

Nữ

Giáy

Văn Trung

Đại Học

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

5

Hạ Thị Tám

1973

Nữ

Kinh

Văn Trung

Trung cấp

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

6

Nguyễn Thị Thủy

1980

Nữ

Kinh

Văn Trung

Cao đẳng

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

7

Thiều Thủ Hoài

1996

Nam

Kinh

Văn Trung

 

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

8

Lê Sỹ Hùng

1978

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

9

Lê Đình Tằm

1956

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

10

Nguyễn Tất Mạnh

1956

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

11

Nguyễn Thị Minh

1970

Nữ

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

12

Trần Thế Tuấn

1966

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

13

Lê Đình Tuyên

1952

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

14

Trương Đình Hoàn

1986

Nam

Kinh

Văn Thịnh

 

QĐ số 62/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

15

Thiều Ngọc Đức

1957

Nam

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

16

Trần Minh Hội

1958

Nam

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

17

Thiều Văn Sợi

1936

Nam

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

18

Lê Thị Biên

1971

Nữ

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

19

Trần Thị Thoa

1963

Nữ

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

20

Trần Xuân Bình

1998

Nam

Kinh

Văn Bắc

Trung cấp

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

21

Lê Trường Sơn

1873

Nam

Kinh

Văn Bắc

 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

22

Phùng Bá Hùng

1991

Nam

Kinh

Văn Châu

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

23

Nguyễn Hữu Bốn

1962

Nam

Kinh

Văn Châu

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

24

Trần Văn Thêm

1940

Nam

Kinh

Văn Châu

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

25

Lê Thị Thương

1985

Nữ

Kinh

Văn Châu

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

26

Phùng Bá Kiên

1992

Nam

Kinh

Văn Châu

Cao đẳng

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

27

Lê Huy Đức

1962

Nam

Kinh

Văn Châu

Đại Học

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

28

Nguyễn Xuân Lương

1964

Nam

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

29

Đàm Văn Hương

1963

Nam

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

30

Nguyễn Văn Chiến

1964

Nam

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

31

Lê Đình Lâu

1948

Nam

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

32

Nguyễn Thị Đào

1985

Nữ

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

33

Nguyễn Văn Bảy

1959

Nam

Kinh

Văn Đoài

 

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

34

Trịnh Thị Tuyên

1990

Nữ

Kinh

Văn Đoài

Đại Học

QĐ số 65/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

35

Thiều Văn Qúy

1979

Nam

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

36

Nguyễn Văn Quân

1967

Nam

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

37

Nguyễn Hữu Mậu

1948

Nam

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

38

Nguyễn Thị Hồng

1971

Nữ

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

39

Lê Đình Cần

1964

Nam

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

40

Thiều Minh Đức

1960

Nam

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

41

Lê Thị Thúy

1986

Nữ

Kinh

Văn Nam

 

QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

42

Lê Đình Khanh

1958

Nam

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

43

Hoàng Đình Nam

1975

Nam

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

44

Hoàng Đình Cường

1952

Nam

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

45

Trần Thị Chỉ

1966

Nữ

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

46

Nguyễn Thị Huệ

1980

Nữ

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

47

Hoàng Minh Nghĩ

1948

Nam

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

48

Hoàng Đình Thiện

1992

Nam

Kinh

Văn Thắng

 

QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của CT UBND xã Đông Văn

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
319993

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289