Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
194
Tuần này:
584
Tháng này:
4299
Tất cả:
256357

1. Số lượng UBKT Đảng uỷ:   05 đồng chí; Trong đó 01 Chủ nhiệm là đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, 01 Phó Chủ nhiệm là Uỷ viên thường vụ đảng uỷ, các uỷ viên còn lại là một số đảng uỷ viên, bí thư chi bộ.

­­­­­­­­­2. Danh sách UBKT Đảng uỷ:

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị

công tác hiện nay

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Điện thoại

Nam

Nữ

1

 Doãn Trọng Khanh

X

 

 Phó Bí thư TTĐU

 0982724741

2

 Nguyễn Tài Côn

X

 

PCT Hội ND

0918745761

3

Thiều Văn Bộ

X

 

CT Hội CCB

0986067469

4

Nguyễn Thị Hồng

 

CT Hội ND

 0989189127

5

Trần Đăng Bằng

 

BTCB Văn Trung

0982425839

3. Chức năng nhiệm vụ của UBKT

- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy là cơ quan kiểm tra chuyên trách của Ban chấp hành Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các chương VII -VIII của Điều lệ Đảng, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Quyết định phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra đảng viên, kể cả ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đảng viên là cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra các Chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy không xem xét giải quyết những tố cáo đầu tiên, không rõ địa chỉ và tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu căn cứ mới.

- Xem xét kết luận quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định, kiểm tra tài chính Đảng của các Chi bộ và tài chính Đảng của Ban chấp hành Đảng bộ.

- Tham mưu giúp Ban thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

- Hướng dẫn cấp ủy các Chi bộ, và các đồng chí làm công tác kiểm tra các Chi bộ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Ban thường vụ Đảng ủy về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó. 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội